KẾ HOẠCH Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 13/12/2018 08:44
KẾ HOẠCH Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học  năm học 2018 - 2019
KẾ HOẠCH
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học  năm học 2018 - 2019

                       
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai;
  Thực hiện hướng dẫn số 5331/SGD&ĐT-GDPT ngày 06/12/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Thành phố năm học 2018 - 2019;
 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2018 - 2019 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở Tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.
- Đổi mới công tác đánh giá, Quy định cách đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BDG&ĐT  ngày  22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỉ cương trong dạy học. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn.
- Nâng cao hiểu biết về Luật giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống trong quá trình dạy học và kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học.
B. TỔ CHỨC CUỘC THI:
I. Cấp trường:
            - Căn cứ theo Thông tư số 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, các trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng quy định với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy đủ các môn học và ở các khối lớp đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.            
II. Cấp huyện:
1. Đối tượng và điều kiện
1.1 Đối tượng: Là giáo viên dạy môn cơ bản dạy lớp 4 và giáo viên môn Thể dục trong biên chế đang giảng dạy tại các trường Tiểu học trong huyện.
1.2 Điều kiện: Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019; có sáng kiến kinh nghiệm viết trong năm học 2018-2019 hoặc có ít nhất 1 sáng kiến kinh nghiệm dược xếp loại cấp Huyện hoặc cấp thành phố trong 2 năm học từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2017-2018.
2. Số lượng: Mỗi trường chọn 01 giáo viên môn Thể dục vả 01 giáo viên môn cơ bản, riêng các trường có từ 5 lớp/khối trở lên  khuyến khích chọn 02 giáo viên môn cơ bản tham gia hội thi.
3. Nội dung:  
3.1 Thi lý thuyết (10 điểm, tính điểm hệ số 1)
-  Thi trắc nghiệm (5 điểm): gồm 10 câu hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành, cấp học; xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học.
-   Thi tự luận ( 5 điểm): Giáo viên giải bài Toán, Tiếng việt, Đia lý, Đạo đức lớp 4. Đối với giáo viên Thể dục trả lời kiến thức, kỹ năng liên quan đến môn học và xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học.
- Thời gian thi  45 phút.
- Địa điểm: Thi sau lễ khai mạc, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai
3.2 Thi  thực hành
            * Địa điểm: Tổ chức thi tại các trường Tiểu học trong  toàn huyện.
            * Thời gian (từ ngày 8/01 ->17/01/2019): Lịch cụ thể Phòng GD&ĐT sẽ thông báo qua Email về các trường trước 05 ngày  thi thực hành.
            * Môn thi: Giáo viên dự thi thực hiện 2 tiết dạy theo phân phối chương trình của tuần dự thi.
-  Đối với giáo viên cơ bản  dạy  chương trình lớp 4, dạy môn bắt buộc là môn Toán hoặc môn Tiếng Việt (theo kết quả rút thăm môn).
+ Nếu giáo viên bốc thăm thi môn Toán thì môn thứ 2 là môn Đạo đức.
+ Nếu giáo viên bốc thăm thi môn Tiếng Việt thì môn thứ 2 là môn Địa lý.
 - Đối với giáo viên môn Thể dục: Dạy 01 tiết ở lớp 3 hoặc lớp 4 (theo kết quả rút thăm). Phòng GD&ĐT điều động Ban giám khảo đánh giá, xếp loại  01 tiết dạy. Tiết còn lại dạy  theo phân phối chương trình của tuần dự  thi. Ban giám khảo của nhà trường đánh giá, Phiếu đánh giá tiết dạy nộp cho Ban tổ chức hội thi cấp Huyện chậm nhất là ngày 18/01/2019, người nhận ông Thuận - Bộ phận chuyên môn Tiểu học. Sau thời gian trên đơn vị nào không nộp coi như giáo viên không hoàn thành đủ nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
3.3 Sáng kiến kinh nghiệm
          Giáo viên dự thi phải có sáng kiến kinh nghiệm viết trong năm học 2018 - 2019 hoặc có sáng kiến kinh nghiệm đã được xếp loại cấp Thành phố trong 02 năm học từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018.
4. Tổ chức thực hiện
4.1 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
            - Ra quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ giám sát.
            - Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, điều động  từ 3 -> 5 giám khảo/giờ dạy.
            - Tổng hợp kết quả, xét duyệt công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
4.2 Đối với các trường:
            - Triển khai kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019, chuẩn bị  các điều kiện để giáo viên dự  hội thi cấp huyện đạt kết quả tốt nhất.
            - Trong quá trình tổ chức hội thi, các hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường.
- Báo cáo các nội dung sau về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 25/12/2018; người nhận ông Thuận-bộ phận chuyên môn Tiểu học.
+  Kế hoạch hội thi; Đề, đáp án bài thi lý thuyết; kết quả hội thi (nêu rõ số lượng GV tham gia, số lượng GV đạt giáo viên giỏi cấp trường, xếp loại giờ dạy, những ưu điểm, hạn chế, kiến nghị);Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.
+ Danh sách giáo viên dự thi GVDG cấp huyện theo mẫu sau:
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  CẤP HUYỆN
Năm học 2018 - 2019
STT Họ và tên GV Ngày sinh Trình độ đào tạo Môn dạy
1        
2        
            (Biểu mẫu lập trên Excel, phông chữ Times New Roman - Dữ liệu gửi qua Email: th-qo@hanoiedu.vn và  văn bản có chữ ký, đóng dấu của Hiệu trưởng).
            + Sáng kiến kinh nghiệm của  giáo viên dự thi cấp huyện.
            4.3. Giám khảo:
- Chấm thi thực hành: Mỗi tiết dạy của giáo viên có  từ 3 -> 5 giám khảo do Phòng GD&ĐT điều động để đánh giá tiết dạy của giáo viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào phiếu điểm và nộp cho th­ư ký hội thi sau tiết dạy.
 - Chấm sáng kiến kinh nghiệm và bài thi lý thuyết. 
4.4. Giáo viên dự thi:
- Giáo viên dự thi lý thuyết thực hiện đúng theo quy chế thi, làm bài nghiêm túc, không trao đổi, không sử dụng tài liệu…
- Tuyệt đối giáo viên không dạy trước cho học sinh (lớp dạy dự thi), không gặp gỡ các thành viên Ban giám khảo để trao đổi giáo án của tiết dạy dự thi.
  - Đảm bảo sĩ số học sinh của lớp tham gia dự thi, học sinh nghỉ học phải có lý do chính đáng.
- In 05 giáo án/1 tiết dự thi, nộp trực tiếp cho giám khảo trước giờ thi thực hành và chuẩn bị chu đáo các phương tiện phục vụ cho tiết dạy.
- Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc Sáng kiến kinh nghiệm  được công nhận cấp thành phố năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 – 2018 (Photo giấy chứng nhận nếu có);
4.5. Kinh phí:
            - Phòng Giáo dục và Đào tạo trích  kinh phí để tổ chức hội thi.
            - Các trường trích kinh phí từ ngân sách và các nguồn quỹ của nhà trường để hỗ trợ công tác tổ chức và phục vụ hội thi.
5. Những công việc cụ thể:
            5.1. Khai mạc hội thi và thi lý thuyết:
            - Thời gian: 13h40 ngày 28/12/2018 (Thứ sáu)
            - Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
            - Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo,  đại diện BGH và GV dự thi.
- Nội dung: Khai mạc hội thi và tổ chức Thi lý thuyết.
5.2. Xếp giải và chọn giáo viên dự thi cấp thành phố
- Chỉ xếp giải đối với giáo viên có  điểm thi lý thuyết từ 8/10 điểm trở lên; điểm thi thực hành  xếp loại khá trở lên, trong đó tiết dạy do Ban giám khảo cấp Huyện chấm xếp loại Giỏi; điểm SKKN đạt 6/10 điểm trở.
- Cách  tính điểm như sau:
 Điểm bài thi lý thuyết (tính điểm 10) + điểm bài thi thực hành (tính điểm 20, tiết dạy do ban giám khảo của Phòng đánh giá)  x 2
            - Giáo viên dự thi cấp thành phố: chọn 02 giáo viên chính thức và 01 giáo viên dự bị trong số giáo viên có tổng điểm cao nhất.
            Kế hoạch này thay cho giấy triệu tập khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018 - 2019, nếu có thay đổi Ban tổ chức sẽ có thông báo bằng văn bản.
Trên đây là kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2018 - 2019, đây hoạt động trọng tâm của năm học. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận chuyên môn Tiểu học) để kịp thời giải quyết.


                         BAN BIÊN TẬP NHÀ TRƯỜNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

627/UBND - NV

Thông báo một số nội dung bổ sung về đăng ký tuyển dụng CC, VC năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

83/GD&ĐT

Công văn tăng cường công tác ANTT, ATGT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:0

578/UBND - NV

Báo cáo ds cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

77/KH - HĐĐ

Kế hoạch tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên và các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 8 | lượt tải:0

11/KH - LĐLĐ

KH kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

372/QĐ - SGD&ĐT

QĐ vv thành lập ban coi KS tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

1468/CV - HU

CV thực hiện công tác công khai và khai báo kết quả thu nhập năm 2019

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

1076/QĐ - UBND

QĐ vv phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2019 thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:3

78/KH - UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

74/KH - UBND

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trong các trường mầm non, TH, THCS

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây