Báo cáo Sơ kết Học kì I cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2018-2019

Thứ sáu - 11/01/2019 14:47
Báo cáo Sơ kết Học kì I cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2018-2019
BÁO CÁO
Sơ kết Học kì I cấp Tiểu học huyện Quốc Oai năm học 2018-2019
 
 Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3676/SGD&ĐT-GDPT ngày ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018-2019;
    Căn cứ Công văn 246/PGD&ĐT, ngày 10/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình kết quả học kỳ I năm học 2018-2019 cấp Tiểu học như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp, học sinh:
- Tổng số trường:
+ Công lập 25 trường .
  + Ngoài công lập ( trường có nhiều cấp học): 01 trường. (TH&THCS Spring Hill)
  - Tổng số lớp: 572, tăng 39 lớp so với năm học 2018-2019.
- Tổng số học sinh: 18.809  tăng 1547 em so với năm học 2017-2018;
- Số HS khuyết tật : 150 em (có đánh giá 100, không đánh giá 50 em)
- Tỷ lệ học sinh trên lớp: 33 học sinh/lớp,
2.Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
-  Cán bộ quản lý 58; Trên chuẩn 100%
- Giáo viên  844; Trình độ đào tạo: đạt chuẩn 100%; trên chuẩn: 93%
- Nhân viên 133; Trình độ đào tạo: đạt chuẩn 100%; trên chuẩn: 36%
   - Tỷ lệ giáo viên/lớp trung bình: 1,5.        
3.Thuận lợi và khó khăn
3.1 Thuận lợi
          - Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Quốc Oai. 
          - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đào tạo chuyên môn đúng chuyên ngành.
          - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn Quốc gia.
- Sĩ số học sinh/lớp: 33 học sinh; số học sinh được học 2 buổi/ ngày đạt tỷ lệ %.
1.3. Khó khăn
- Một số trường còn thiếu phòng học chức năng, Nhà đa năng
- Một số trường có giáo viên hợp đồng, lương thấp chưa thực sự yên tâm công tác.B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC KÌ I
1. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung vào các nhiệm vụ:
- Phòng GD&ĐT tổ chức quán triệt trong đội ngũ thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Các nhà trường chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.
- Các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.
2. Thực hiện các nội dung hoạt động“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.
- Chỉ đạo các trường tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.
- Các nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội;
- Các hoạt động và các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT luôn được các trường quan tâm chỉ đạo, diễn ra sôi nổi hiệu quả cao tiêu biểu là trường TH Liệp Tuyết, Phượng Cách, Cấn Hữu, Sài Sơn A, Sài Sơn B, Thi Trấn A, Đông Yên, Hòa Thạch A.
- Nhiều trường đã thực hiện tốt các quy định về trang trí trường, lớp, xây dựng môi trường sư phạm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp tiêu biểu là các đơn vị TH Phượng Cách, Ngọc Liệp, Thạch Thán, Hòa Thạch B, Cộng Hòa, Phú Mãn, Sài Sơn A, Yên Sơn, Đồng Quang B.
          - Công tác An toàn trường học, Y tế học đường được duy trì nền nếp, số lượng học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95,5% (năm 2017 đạt 87,3%) Tiêu biểu là các trường TH: Phượng Cách, Thạch Thán, Đồng Quang A, Đồng Quang B, Cộng Hòa, Phú Mãn, Đông Xuân…Trong học kỳ I không xảy ra tai nạn thương tích.
3. Thực hiện kế hoạch thời gian và chương trình giáo dục
Các trường đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         - 23/25 trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày: Các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về thời lượng theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 và Công văn số 8750/SGD&ĐT-TH, ngày 3/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
         - Có 02/25 trường tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần: Nhà trường chủ động lập kế hoạch dạy học cho các khối, lớp đảm bảo đủ số tiết theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 và phù hợp thực tế dạy học của nhà trường.
            - 100% các trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình HKI, đảm bảo các yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng cơ bản theo Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn ở tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường đã rất chú trọng tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục an ninh quốc phòng; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục nếp sống Thanh lịch-Văn minh; Giáo dục ANQP vào các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
4. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học
4.1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trường thực hiện công tác PCGD theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- 100% các xã, thị trấn đã thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện về công tác phổ cập giáo dục đảm bảo đúng tiến độ, làm tốt công tác, cập nhật, quản lý dữ liệu trên phần mềm phổ cập giáo dục nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra 100% các trường về công tác phổ cập giáo dục năm 2018.
4.2. Kết quả đạt được

-  Huy động được 4784/4784 trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt tỷ lệ 100%.

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 3264/3303 đạt tỷ lệ 98,82%. Số trẻ còn lại đang học các lớp tiểu học.
- Trẻ đến 14 tuổi tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 2957/2957 đạt tỷ lệ 100%.
- Trẻ khuyết tật từ 6 -> 14 tuổi được  tiếp cận giáo dục 206/242 đạt tỷ lệ 98.6%
Căn cứ vào Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; căn cứ Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; căn cứ vào kết quả kiểm tra của Huyện, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện đánh giá:
- 21/21 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ III.
5. Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
5.1. Tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức
- Các trường tiểu học tổ chức tốt lễ khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua diễn đàn thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lồng ghép vào các chủ đề trong chương trình giảng dạy gắn với cuộc vận động xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 3842/KH-GD&ĐT ngày 23/3/2009 về giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc nề nếp chào cờ thứ 2 hàng tuần. Thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương; Chú trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể và các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh.
- 100% các trường dạy đúng, đủ chương trình môn Đạo đức; Thực hiện tốt việc đánh giá về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học theo quy định theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014. Trong HKI, các nhà trường đều đã duy trì tốt nề nếp kỷ cương trường lớp, ý thức đạo đức và phẩm chất của học sinh ngày càng được nâng cao.
5.2. Đẩy mạnh các hoạt động dạy học và đổi mới phương pháp
5.2.1. Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động dạy và học
-  Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2018-2019 về các hoạt động dạy và học, đặc biệt là các nội dung đổi mới nâng cao chất lượng dạy học đối với học sinh tiểu học.
- Các trường đã quan tâm trong việc chỉ đạo dạy - học đối với học sinh lớp 1 như: ưu tiên về cơ sở vật chất (phòng học, vị trí phòng học, trang thiết bị đồ dùng dạy học, ...); phân công giáo viên có năng lực, có kinh nghiệm, nhiệt tình dạy lớp 1; tăng cường dự giờ đối với giáo viên lớp 1. Chất lượng các lớp 1 ngày càng được nâng cao.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đổi mới về sinh hoạt chuyên môn; Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động trong việc thực hiện nội dung, chương trình đối với từng bài cụ thể đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương và trình độ học sinh; Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Lịch sử và Địa lý .
 - Giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ năng từng bài, thể hiện rõ hoạt động của giáo viên và học sinh, kết hợp hài hoà các hình thức, các phương pháp tổ chức dạy học đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh. Việc hướng dẫn và rèn kĩ năng ghi vở, khả năng tự học cho học sinh đã trở thành nền nếp và có hiệu quả trong các trường tiểu học.
5.2.2. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học
 - Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên thực hiện tốt mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp.
 - Một số trường đã thực hiện việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng bài, từng môn học và có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Do vậy, kết quả giáo dục toàn diện học sinh đã được nâng cao rõ rệt tiêu biểu như trường TH Thị Trấn A, TH Cộng Hòa, Hòa Thạch B ….
- Phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiếp tục triển khai theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện. Ban giám hiệu các nhà trường cần tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập, mỗi giáo viên dạy 2 tiết/năm học phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
- Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố theo Công văn số: 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới. Hiệu trưởng tạo điều kiện cho Giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc theo tinh thần công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT và công văn số 2702/SGD&ĐT-GDPT, ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới (VNEN). Năm học này toàn Huyện tiếp tục duy trì 5/25 trường với tổng số 18 lớp tham gia áp dụng thí điểm Mô hình trường học mới (giảm 01 trường so với năm học 2017-2018, TH Liệp Tuyết dừng mô hình VNEN; có 04 trường có từ 2-> 4 lớp, TH Phú Mãn có 08 lớp từ khối 2 đến khối 5 tham gia). Nhìn chung các trường quan tâm đầu tư CSVC,  phân công đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, kết quả học tập đảm bảo yêu cầu phát huy năng lực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh, một số trường như TH Cộng Hòa, TH Đông Xuân, Phú Cát kết quả giáo dục lớp học mô hình VNEN cao hơn mặt bằng chung của khối đó trong nhà trường.
5.3. Dạy và học 2 buổi ngày, các hoạt động ngoài giờ chính khóa và các môn tự chọn
 5.3.1. Dạy học 2 buổi/ngày, hoạt động ngoài giờ chính khóa
- 100% học sinh được vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào giải quyết vấn đề có sự hướng dẫn của giáo viên trong buổi thứ 2. Các trường đã thực hiện tốt việc dạy học theo đúng kế hoạch giáo dục, chương trình, sách giáo khoa do Bộ quy định ở buổi thứ nhất và các tiết tăng cường cho buổi thứ 2 trong ngày; 100% các trường có thư viện đã tổ chức cho học sinh học tập tại thư viện 1 tiết/tuần.
- Công tác bán trú đã được các trường quan tâm, số lượng học sinh bán trú ngày càng tăng, có 21/24 trường tổ chức bán trú trong đó có 7 trường tự nấu và 14 trường đặt xuất ăn của các cơ sở chế biến xuất ăn. Nhìn chung các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, tổ chức học sinh bán trú nền nếp và phụ huynh yên tâm.
- Công tác giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được các trường quan tâm, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong phú tạo cho HS một sân chơi bổ ích, đồng thời thông qua các hoạt động trải nghiệm từ đó phát triển năng lực cho học sinh, tiêu biểu trường TH: Sài Sơn A, Phượng Cách, Thị Trấn A, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp.
5.3.2. Dạy ngoại ngữ
- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc dạy học Ngoại ngữ theo công văn 8871/SGĐT-GDTH ngày 11/9/2013 về hướng dẫn dạy học tiếng Anh Tiểu học, Kiểm tra đánh giá HS đủ 4 kỳ năng nghe, nói, đọc, viết theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung đối với Tiếng Anh lớp 5
- Tính đến hết năm 2018, Toàn huyện100% số trường, lớp, học sinh học theo chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ lớp 3 đến lớp 5;
- Có 22/25 trường, liên kết với các công ty trong đó  Phonnic (4 trường), Vitoria( 18 trường); giảng dạy tiếng Anh  theo phương thức xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện của Phụ huynh và học sinh. Chương trình làm quen ngoại ngữ lớp 1,2 tập trung vào kỹ năng nghe nói, luyện phát âm chuẩn, học từ vựng mẫu câu thông qua các bài hát, kể chuyện,… Học sinh được học với giáo viên có chuyên môn vững và phần mềm dạy học tiên tiến giúp học sinh tự tin và có nền tảng tốt để vào lớp 3 học chương trình 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc dạy bổ trợ Tiếng Anh ở lớp 3,4,5 được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được 16/22 trường triển khai  học sinh được học đủ thời lượng nhằm đạt mục tiêu hết tiểu học học sinh đạt bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Nhìn chung việc dạy Tiếng Anh liên kết đã được phụ huynh ủng hộ, việc phối hợp với công ty liên kết đã được các trường thực hiện đảm bảo hồ sơ pháp lý, chất lượng dạy và học Tiếng Anh có nhiều tiến bộ.
5.3.3. Dạy học Tin học
- 100% các trường thực hiện nghiêm túc việc dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT. 100% học sinh có đủ  sách hướng dẫn học tin học theo chương trình mới.
 - 100% các trường đều có phòng máy tính để tổ chức học thực hành, việc dạy và học tin học đã cơ bản đảm bảo được yêu cầu.
5.4.Tổ chức các cuộc thi, Hội thi
            - Phòng GD&ĐT đã triển khai một số cuộc thi dành cho học sinh và được đông đảo các trường tham gia, kết quả  như sau:
+ Cuộc thi Giai điệu tuổi hồng được tổ chức các cụm trường và chọn HS tham gia hội thi cấp Huyện một số đơn vị tham dự cấp cụm có thành tích cao và được chọn tham gia hội thi cấp Huyện như TH Liệp Tuyết, Cấn Hữu, Thị Trấn A, Sài Sơn A, Thị Trấn B, Phượng Cách… trong đó 01 tiết mục đơn ca HS trường TH Liệp Tuyết đạt giải Ba cấp thành phố.
+  Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Hành trình yêu thương được 100% các trường tổ chức, trong đó các trường có thành tích xuất sắc như TH Ngọc Liệp, TH Tuyết Nghĩa, TH Liệp Tuyết trong đó trường TH TH Ngọc Liệp đạt 02 giải B cấp thành phố.
+  Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ đã có 1929 bài tham gia dự thi, trong đó trường có nhiều bài thi là các trường TH Đông Yên, Phú Cát, Tân Hòa, Đồng Quang A...
        +  Cuộc thi TDTT: Đang tiếp tục triển khai các môn thi đấu
- Cuộc thi GV: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 57/PGD&ĐT ngày 12/12/2018 về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2018-2019. 100% các trường đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chọn cử giáo viên tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện sẽ được tổ chức trong tháng 01/2019; có 01 GV được Công đoàn giáo dục Hà Nội trao giải thưởng cao nhất với giá trị 10.000.000 đồng về tấm gương Nhà giáo tâm huyết sáng tạo...
5.6. Công tác thư viện, sách giáo khoa, thiết bị và đồ dùng dạy học
- Phòng Giáo dục và Đạo tạo đã chỉ đạo các nhà trường quan tâm đầu tư thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, toàn cấp học 24/25 thư viện đạt chuẩn và tiên tiến. Hoạt động thư viện luôn được nhà trường chú trọng. Các lớp học 2 buổi/ngày đều được bố trí 01 tiết/tuần đọc sách tại thư viện, hằng năm nhà trường có kế hoạch đầu tư  CSVC sách, truyện, thiết bị phục vụ bạn đọc, tiêu  biểu thư viện trường TH Ngọc liệp, TH Phượng Cách, TH Đông Xuân, Sài Sơn B…
- Các trường đều đã thực hiện nghiêm túc chủ trương cấp sách giáo khoa cho học sinh ở địa bàn khó khăn, học sinh là con liệt sĩ, con thương binh; xây dựng tủ sách dùng chung nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách có thể mượn. Đảm bảo100% học sinh đến trường đều có sách giáo khoa.
- Phòng GD&ĐT đã tổng hợp, kiểm tra rà soát thực trạng công tác thiết bị dạy học để tham mưu với UBND huyện bổ sung các danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 15/2009/TT-BGD&ĐT ngày 16/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác bảo quản, sử dụng đồ dùng dạy học đã được các trường quan tâm, việc sử dụng phần mềm dạy học môn Tiếng Anh hiệu quả. Một số trường đã tích cực đầu tư thiết bị dạy học hiện đại góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học như trường TH Phú Mãn, Hòa Thạch B, Phượng Cách… 
TRÍCH BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I - BAN BIÊN TẬP NHÀ TRƯỜNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

627/UBND - NV

Thông báo một số nội dung bổ sung về đăng ký tuyển dụng CC, VC năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

83/GD&ĐT

Công văn tăng cường công tác ANTT, ATGT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:0

578/UBND - NV

Báo cáo ds cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

77/KH - HĐĐ

Kế hoạch tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên và các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 8 | lượt tải:0

11/KH - LĐLĐ

KH kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

372/QĐ - SGD&ĐT

QĐ vv thành lập ban coi KS tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

1468/CV - HU

CV thực hiện công tác công khai và khai báo kết quả thu nhập năm 2019

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

1076/QĐ - UBND

QĐ vv phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2019 thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:3

78/KH - UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

74/KH - UBND

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trong các trường mầm non, TH, THCS

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây